بازاریابی و فروش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  اینوگرافیک 4فاکتورو آمیخته مهم بازاریابی  

 

در زیر اینوگرافیکی را می بینید که 4 آمیخته بازاریابی (Marketing Mix) را به روایت تصویر نشان می دهد.

marketing mix

 

1-قیمت (price)

2-محصول (product)

3-توزیع (place)

4-ترفیع(promotion)